Program

Odborný program

ZAHÁJENÍ

prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY

 • Běžný variabilní imunodeficit a intersticiální plicní postižení – Doubková M. (15 min)
 • Kryptogenní organizující se pneumonie (COP) - bronchiolitis obliterans organizující pneumonii (BOOP) - přehled a kazuistika – Skřičková J., Hrazdirová A., Staňková Y. (10 min)
 • Intersticiální plicní proces nebo taky ne? – Děrgelová V., Gazdičková M. (15 min)
 • Naše zkušenosti v terapii UIP - kasuistické sdělení – Šišková L., Ondrejka G. (15 min)

Sympozium Boehringer Ingelheim

 • Jak pomoci pacientovi s progredujícím fibrotizujícím fenotypem intersticiálního plicního procesu – Žurková M.,
  Jakubec P., Lošťáková V., Kriegová E. (20 min)

Sympozium GlaxoSmithKline

 • Jsou všechny exacerbace astmatu eosinofilní aneb co je potřeba vědět o fenotypech exacerbací pro management
  onemocnění? (ve spolupráci se společností GSK) – Zatloukal J. (20 min)

COVID-19

 • Příčiny dušnosti u pacientů po infekci COVID-19 – Jakubec P., Sova M., Genzor S., Mizera J., Žarnayová L., Hajdová L., Lasovská A., Žurková M., Lošťáková V., Müllerová A., Losse S., Voláková E., Václavík A., Zatloukal J., Ježková H., Olejová J., Prášilová P. (15 min)
 • Imunologická diagnostika COVID-19 – poznatky z praxe – Ondrejka G., Ondrejková A. (15 min)
 • Unikátní humanizovaný myší model ke studiu infekce SARS-Cov-2 a jeho léčby – Sedláček R., Procházka J. (15 min)
 • Využití rekonvalescentní plazmy v terapii COVID-19 – Votoupal T. (15 min)

Sympozium Bristol-Myers Squibb – OPDIVO® (nivolumab):
Dlouhodobá data a nové možnosti léčby v 1. linii NSCLC

 • Opdivo® v léčbě NSCLC: Od výsledků studií ke klinickým zkušenostem a datům z ČR – Jakubíková L. (10 min)
 • Kombinovaná imunoterapie + limitovaná chemoterapie – další nadějný posun v léčbě NSCLC – Roubec J. (10 min)

Sympozium Roche

 • Klinický přínos atezolizumabu u předléčených pacientů s NSCLC – Kultan J. (10 min)

CHOPN

 • Hyperkapnie jako cíl terapie CHOPN – Sova M. (15 min)
 • Domácí neinvazivní ventilace-kazuistiky – Vránová M. (15 min)
 • Poloautomatické hodnocení funkčního vyšetření plic v praxi – Mizera J., Sova M., Genzor S., Jakubec P. (15 min)

Sympozium AstraZeneca – Durvalumab (IMFINZI) v léčbě karcinomu plic

Předsedající: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
 • Durvalumab v léčbě NSCLC a ES-SCLC – terapeutické indikace – Skřičková J.
 • Konkomitantní chemoradioterapie a léčba durvalumabem – Roubec J.
 • Durvalumab, osimertinib – klinická zkušenost – Kultan J.

Sympozium Merck Sharp & Dohme – Precizně v diagnostice a léčbě NSCLC

Přednášející: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

Imunoterapie nebo imunochemoterapie v první linii léčby pokročilých NSCLC? –

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (sponzorovaná přednáška Merck Sharp & Dohme)

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU

 • Karcinom plic v roce 2021 – Skřičková J. (20 min)
 • STRN/ALK fúze, vzácná varianta přestavby genu ALK – Roubec J., Krátký J. (15 min)
 • ROS1 pozitivní ... Nocardie – Müllerová A. (15 min)
 • Modelování karcinomu plic pomocí myšího PDX modelu – Králová-Viziová P., Procházka J., Sedláček R. (15 min)

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání 6 kredity pro lékaře.

© Všechna práva vyhrazena kongrespneumologie.cz 2021

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down